JOUW PRIVACY EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij delen geen persoonlijke of persoonsgegevens met andere partijen zonder jouw nadrukkelijke toestemming. We zullen je ook geen ongevraagde e-mails sturen die we zelf ook niet zouden willen krijgen. Wel verzamelen we anonieme gegevens over het gebruik van Dutch Creative om zo de site te verbeteren.

ONS ALGEMENE PRIVACY BELEID

Dit is het algemene Privacy beleid van Dutch Creative voor bezoekers van de website www.dutch-creative.nl. Dutch Creative verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens via deze website en is daardoor verantwoordelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dutch Creative vindt de bescherming van je privacy belangrijk. In dit privacy beleid zetten wij daarom uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via de website. Dutch Creative zal, indien het om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen noodzakelijk is, voor bepaalde diensten nadere informatie verstrekken.

Verzamelde gegevens en doeleinden van de verwerking

Voor de diensten van Dutch Creative kun je je aanmelden via de voor die dienst bestemde website. Voor aanmelding is nodig dat je je voornaam, achternaam en e-mailadres verstrekt. Daarnaast kun je eventueel je bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer, website en factuuradres invullen.

Dutch Creative verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden door Dutch Creative verwerkt en zonodig verstrekt aan derden, uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • de goede dienstverlening en de verdere ontwikkeling van de dienstverlening;
  • de inlichtingenverstrekking aan de klant, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting;
  • netwerkbeheer en de bevordering van een efficiente inrichting van de bedrijfsprocessen;
  • marktonderzoek- en marketingdoeleinden;
  • de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden; en
  • het voldoen aan wettelijk verplichtingen.

Daarnaast kan Dutch Creative de gegevens verwerken, en zonodig aan derden verstrekken, als dit nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Dutch Creative. Daaronder wordt in elk geval begrepen de verwerkingen die nodig zijn in het belang van een verantwoorde bedrijfsvoering.

Om je als nieuwe klant te kunnen identificeren, kan je ook gevraagd worden het nummer van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken of een kopie hiervan naar Dutch Creative op te sturen. Dutch Creative zal deze gegevens slechts gebruiken om u te kunnen identificeren.

Bescherming en bewaren van persoonsgegevens

Dutch Creative bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies

Op onze website kunnen wij gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Met deze informatie kunnen wij onze website en diensten verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze klanten en bezoekers. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie

Dutch Creative geeft je persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Unie.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Dutch Creative, kan de situatie zich voordoen waarbij overdracht van (onderdelen van) de onderneming plaatsvindt. In dat geval zullen bij een dergelijke overdracht ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval informeren over de overdracht van gegevens.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Je hebt het recht de persoonsgegevens die Dutch Creative van je verwerkt in te zien en indien noodzakelijk te laten corrigeren. Je hebt tevens het recht Dutch Creative te vragen daarvoor in aanmerking komende persoonsgegevens van je te verwijderen door naar het formulier op de 'Contact' pagina een e-mail te sturen. Dutch Creative zal je in geval van een besluit tot verwijdering informeren in hoeverre daardoor het gebruik van de diensten kan worden beperkt of verhinderd. Ook is het mogelijk via een knop in je profiel je eigen account te verwijderen. Hierbij zullen je persoonsgegevens automatisch & direct verwijderd worden.

Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en per e-mail wanneer je in je profiel aangeeft dat je e-mails van ons wilt ontvangen met updates over Dutch Creative

Vragen

Als je nog vragen hebt, kijk dan op de help pagina of gebruik het contactformulier op de contact pagina.